Thông báo học phí chương trình GDTX-THPT năm học 2023-2024 (2)

 

 

Thông báo học phí chương trình GDTX-THPT năm học 2023-2024

 

 

 

STT

Chương trinh GDTX-THPT

Trình độ đào tạo

Học phí chi tiết

1

Bảng học phí

GDTX-THPT