Giới thiệu phòng Tài chính - Kế toán

 

TỔNG CỤC DẠY NGHỀ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do  -  Hạnh phóc

 

Hà Nội, Ngày….. tháng …..  năm 2015

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

A. Chức năng

 •  Là phòng nghiệp vụ có chức năng tham mưu giúp việc Chủ tịch hội đồng quản trị  Hiệu trưởng quản lý công tác tài chính kế toán của Trường, theo dõi, giám sát và kiểm tra việc thu chi, sử dụng tài chính, kế hoạch tài chính và các lĩnh vực khác có liên quan đến công tác tài chính trong toàn Trường

B. Nhiệm vụ

 • - Lập kế hoạch dự toán tài chính theo tháng, quý, năm theo qui định của Trường và theo quyết nghị của hội đồng quản trị
 • - Quản lý, tổ chức thu, chi các nguồn vốn, kinh phí trong và ngoài ngân sách theo qui định.
 • - Xây dựng kế hoạch phân bổ chi tiêu hợp lý đúng pháp luật đáp ứng các yêu cầu cho đào tạo kết hợp với sản xuất và các hoạt động khác trong nhà trường.
 • - Xây dựng các quy định nội bộ về cấp, phát, chi tiêu, sử dụng các nguồn vốn và kinh phí đảm bảo các nguyên tắc tài chính - kế toán, giám sát mọi hoạt động tài chính trong phạm vi nhà trường
 • - Xây dựng hệ thống kế toán trong đơn vị, thực hiện các công việc chuyên môn thuộc chuyên ngành theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và cấp trên đúng với quy định của pháp luật.
 • - Xây dựng kế hoạch tài chính cho các hoạt động về dịch vụ và sản xuất của nhà trường
 • - Thực hiện các báo cáo tài chính theo quy định phát luật hiện hành
 • - Phối hợp với các đơn vị phòng, khoa thực hiện thanh quyết toán kịp thời các khoản chi tiêu mọi hoạt động của Trường;
 • - Phối hợp cùng các bô phận liên quan tổ chức thu học phí và các khoản thu khác và bàn giao về trường theo quy định.
 • -  Tổ chức thực hiện công tác kiểm kê đánh giá vật tư, tài sản tiền vốn theo quy định. Thực hiện chế độ khấu hao trang thiết bị vật tư theo quy định của cấp trên. Đề xuất việc thanh lý, xử lý tài sản vật tư hư hỏng hoặc không dùng đến để bảo đảm tận dụng và tiết kiệm trong sử dụng.
 • - Là thường trực Hội đồng kiểm kê, thanh lý vật tư tài sản.
 • - Quản lý, lưu trữ các hồ sơ, sổ sách, chứng từ về lĩnh vực tài chính của Trường.
 • - Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Hiệu trưởng và Chủ tịch ĐQT giao.
 

                            HIỆU TRƯỞNG

 

 

                             ThS. Lê Hữu Dũng