Chức năng, nhiệm vu phòng Đào tạo

 

TỔNG CỤC DẠY NGHỀ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do  -  Hạnh phóc

Hà Nội, Ngày….. tháng …..  năm 2015

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO

A.Chức năng:

+ Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng về công tác đào tạo, đảm bảo chất lượng đào tạo và các giải pháp định hướng phát triển trường. Quản lí công tác đào tạo, bao gồm kế hoạch đào tạo, chương trình đào tạo, tổ chức giảng dạy, quản lý chất lượng giảng dạy theo quy chế đào tạo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (BLĐTB&XH), của trường Cao đẳng Công thương Việt Nam đã ban hành.

+ Tham mưu giúp việc Hiệu trưởng, phối với với phòng tuyển sinh tham gia thực hiện công tác tuyển sinh, công tác thi tuyển sinh.

B.    Nhiệm vụ:

          1. Xây dựng kế hoạch thi tuyển sinh (xét tuyển sinh), phối hợp làm công tác tuyển sinh, xây dựng các văn bản, biểu mẫu về công tác tuyển sinh theo quy chế của BLĐTB&XH; Báo cáo kết quả trúng tuyển, tổ chức nhập học, quản lý và lưu trữ dữ liệu học sinh, sinh viên, báo cáo các cấp quản lý về công tác tuyển sinh theo quy định.

     2. Xây dựng kế hoạch đào tạo cho kỳ học, năm học, khóa học, quản lý Website của trường; Phối hợp với các khoa và bộ môn: Tổ chức xây dựng chương trình, đổi mới chương trình đào tạo,tài liệu hướng dẫn học tập, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo, theo dõi cấp phát học liệu…

     3. Lập thời khóa biểu, theo dõi giảng dạy của các khoa, bộ môn, tham gia mời Giảng viên thỉnh giảng.

     4. Tổ chức các kì thi trong trường: Thi học kì, thi cải thiện điểm, thi tốt nghiệp

– Là ủy viên thường trực hội đồng thi tuyển sinh, hội đồng thi tốt nghiệp.

     5. Tổ chức xét tốt nghiệp, lễ khai giảng, lễ bế giảng, cấp bằng tốt nghiệp, bảng điểm và các loại chứng chỉ đào tạo cho sinh viên.

     6. Quản lý quy chế đào tạo, chương trình đào tạo, hướng dẫn các khoa chuyên môn và học sinh, sinh viên thực hiện quy chế đào tạo.

     7. Quản lí và lưu trữ văn bằng, chứng chỉ, lưu trữ công văn giấy tờ liên quan đến công tác đào tạo, lưu trữ kết quả tuyển sinh, kết quả học tập của sinh viên.

     8. Phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên, lập kế hoạch hội giảng, chủ trì công tác hội giảng.

     9. Quản lý định mức giảng dạy của giảng viên và các chế độ về công tác giảng dạy, thống kê giờ giảng (báo giảng), lập các hợp đồng giảng dạy, quản lý và cung cấp hồ sơ giảng dạy, quản lý hồ sơ giảng viên.

     10. Hướng dẫn thực hiện và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác giáo vụ, công tác cố vấn học tập trong toàn trường.

     11. Quản lí kết quả học tập của sinh viên; tổ chức xét học tiếp, ngừng học, cho thôi học và bảo lưu kết quả học tập, chuyển trường đối với sinh viên.

     12. Phối hợp với các phòng, khoa và bộ môn trong trường quản lý giáo dục học sinh, sinh viên,giải quyết các chế độ chính sách cho sinh viên, đôn đốc thu học phí.

     13. Phối hợp với các phòng, khoa và bộ môn trong trường hướng dẫn sinh viên làm công tác nghiên cứu khoa học và tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao, tổ chức cho sinh viên đi thực tập tại các cơ sở sản xuất.

     14. Phối hợp với các phòng, khoa và bộ môn trong trườngtư vấn việc làm và giới thiệu việc làm cho sinh viên tốt nghiệp ra trường.

     15. Quản trị và phát triển phần mềm quản lí đào tạo.

     16. Các nhiệm vụ khác theo sự phân công hoặc ủy quyền của Hiệu trưởng.

                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                     ThS. Lê Hữu Dũng