SV Trần Anh Tài giành Chứng chỉ nghề xuất sắc tại Kì thi Tay nghề thế giới lần thứ 43