BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Chương trình đào tạo các nghề đào tạo trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam

 

 

  STT  Mã Nghề  Tên Nghề Liên Kết
    1  50810204

 

 Dược sỹ

  logoPDF
    2    Điều dưỡng   logoPDF
    3  50510345  Điện Tử Công Nghiệp    logoPDF
    4  50510302  Điện Công Nghiệp    logoPDF
    5  50480211  Công Nghệ Thông Tin   logoPDF
    6  50480207  Thương Mai Điện Tử   logoPDF
    7 50810101  Hướng Dẫn Du Lịch   logoPDF
    8  50340301  Kế Toán Doanh Nghiệp    logoPDF
    9  50340402  Quản Trị Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ   logoPDF
    10  50220202  Phiên Dịch Tiếng Anh Thương Mại   logoPDF
    11  Văn Thư Hành Chính   logoPDF
    12   50810204  Kỹ Thuật Chế Biến Món Ăn   logoPDF
    13    Chăm Sóc Sắc Đẹp ( Theo chương trình Hàn Quốc )   logoPDF
    14    May ( Theo chương trình Hàn Quốc )   logoPDF
    15     logoPDF