Giới thiệu phòng đào tạo
Giới thiệu phòng đào tạo  + Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng về công tác đào tạo, đảm bảo chất lượng đào tạo và các giải pháp định hướng phát triển trường. Quản lí công tác đào tạo, bao gồm kế hoạch đào tạo, chương trình đào tạo, tổ chức giảng dạy, quản lý chất lượng giảng dạy...
[+]Đọc thêm
Giới thiệu phòng hành chính tổng hợp
Giới thiệu phòng hành chính tổng hợp   Là đơn vị tham mưu giúp việc Hiệu trưởng thực hiện việc quản lý các lĩnh vực công tác: Tổ chức cán bộ, hành chính, tổng hợp, thi đua khen thưởng và bảo vệ chính trị nội bộ.
[+]Đọc thêm
Giới thiệu phòng Quản lí học sinh - sinh viên
Giới thiệu phòng Quản lí học sinh - sinh viên Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác quản lý sinh viên và tổ chức thực hiện công tác quản lý học sinh, sinh viên theo quy chế của Bộ LĐTB & XH, Bộ G & ĐT và các quy định của nhà trường.
[+]Đọc thêm
Giới thiệu phòng Tài chính - Kế toán
Giới thiệu phòng Tài chính - Kế toán Là phòng nghiệp vụ có chức năng tham mưu giúp việc Chủ tịch hội đồng quản trị  Hiệu trưởng quản lý công tác tài chính kế toán của Trường, theo dõi, giám sát và kiểm tra việc thu chi, sử dụng tài chính, kế hoạch tài chính và các lĩnh vực khác có liên quan đến công...
[+]Đọc thêm

Sinh Viên VCI  - Tự tin, Vững bước tương lai!