TÂN SINH VIÊN DÂNG HƯƠNG TẠI CHÙA SẮC TỨ KHẢI ĐOAN

Khoa Y Dược VCI

Khoa Kỹ Thuật VCI

Sinh viên Cao Đẳng Công Thương Việt Nam thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám

MC Công Tố VTV6 giao lưu với sinh viên Cao Đẳng Công Thương Việt Nam