Nguồn: Phòng Tổ chức Hành chính

Hiện tại, Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam có 8 Khoa (trong đó có 05 khoa chuyên môn, 02 khoa hỗ trợ giảng dạy) và có 04 Trung tâm trực thuộc trường, 05 Trung tâm trực thuộc đơn vị.

1. Các Khoa:
1.1. Các khoa chuyên môn

1.1.1. Khoa Cơ khí
1.1.2. Khoa Công nghệ thông tin
1.1.3. Khoa Điện - Điện tử
1.1.4. Khoa Kinh tế
1.1.5. Khoa Chăm sóc sắc đẹp
1.1.6. Khoa Dược 
1.1.7.Khoa Nấu ăn
1.1.8.Khoa du lịch
1.2. Các khoa hỗ trợ giảng dạy
1.2.1. Khoa Ngoại ngữ
1.2.2. Khoa Khoa học cơ bản

2. Các Trung tâm
2.1. Trung tâm trực thuộc trường

2.1.1. Trung tâm Kí túc xá
2.1.2. Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
2.1.3 Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực số 8
2.2. Trung tâm trực thuộc đơn vị
2.2.1. Trung tâm Công nghệ thông tin - Thư viện (Khoa Công nghệ thông tin)
2.2.2. Trung tâm - Megazone (Khoa Công nghệ thông tin)
2.2.3. Trung tâm Ngôn ngữ Hàn Quốc (Khoa Ngoại ngữ)
2.2.4. Trung tâm Ươm tạo và Chuyển giao công nghệ (Khoa Cơ khí)
2.2.5. Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ (Khoa Điện - Điện tử)