2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Trưởng khoa công nghệ thông tin

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ công nghệ thông tin

Điện thoại liên hệ:

Email: