2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Trưởng khoa văn thư hành chính

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ sử học

Điện thoại liên hệ:

Email: