2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Phó hiệu trưởng

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kỹ thuật điện tử

Điện thoại liên hệ: 

Email: