2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Cố vấn.

Trình độ chuyên môn: Nhà giáo nhân dân. Thạc sỹ vật lý.

Nguyên hàm vụ phó Vụ Văn Xã văn phòng chính phủ

Điện thoại liên hệ: 

Email: