2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Phó hiệu trưởng.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh tế

Điện thoại liên hệ:

Email: