Sinh Viên VCI  - Tự tin, Vững bước tương lai!

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ quản lý giáo dục.

Điện thoại liên hệ: 

Email: 

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Điện thoại liên hệ: 

Email:

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Phó Chủ tịch kiêm Thư ký Hội đồng quản trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý KH-CN

Điện thoại liên hệ: 

Email:

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ toán học

Điện thoại liên hệ: 

Email: 

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế

Điện thoại liên hệ: 

Email:

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Điện thoại liên hệ: 

Email:

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế

Điện thoại liên hệ: 

Email:

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Điện thoại liên hệ: 

Email:

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Hiệu Trưởng

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ

Điện thoại liên hệ:

Email:

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Phó hiệu trưởng.

Trình độ chuyên môn: Ngành mác lê nin.

Nguyên giám đốc sở giáo dục hà giang. Trưởng phòng thanh tra pháp chế HV QLGD.

Điện thoại liên hệ: 

Email:

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh

Điện thoại liên hệ: 

Email:

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng phụ trách cơ sở Đắk Lắk

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 

Điện thoại liên hệ: 

Email:

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng phụ trách cơ sở Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 

Điện thoại liên hệ: 

Email:

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng phụ trách văn phòng tuyển sinh Nhật Bản

Trình độ chuyên môn

Điện thoại liên hệ: 

Email:

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Phó hiệu trưởng thường trực

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý thông tin

Điện thoại liên hệ: 

Email:

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Phó hiệu trưởng

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Y Học, Dược sỹ cao cấp

Điện thoại liên hệ: 

Email:

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Phó hiệu trưởng.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ giáo dục học.

Điện thoại liên hệ: 

Email: 

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Phó hiệu trưởng

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kỹ thuật điện tử

Điện thoại liên hệ: 

Email:

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Phó hiệu trưởng

Trình độ chuyên môn

Điện thoại liên hệ: 

Email:

 2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Cố vấn.

Trình độ chuyên môn: Nhà giáo nhân dân. Thạc sỹ vật lý.

Nguyên hàm vụ phó Vụ Văn Xã văn phòng chính phủ

Điện thoại liên hệ: 

Email: