Nhập học trực tuyến

Danh sách thí sinh nhập học trực tuyến

STT Ngày Tháng Họ Tên Ngày Sinh Quê Quán
1 19/07/2021 Mai Thế Quang 25/5/2002 Đăk lăk
2 19/07/2021 Lương minh chiến 4/2/2003 đak lak
3 14/07/2021 Nguyễn Đình Công 7/5/1998 DakLak
4 11/07/2021 Đinh văn đức 2/9/2003 Đắk Lắk
5 10/07/2021 Phương Thị Dung 9/5/2003 Đắk Lắk
6 10/07/2021 H' Nĩ Ksơr 24/8/2002
7 10/07/2021 H' Nỡ Niê 23/7/2002
8 10/07/2021 Trần Duy Khánh 3/7/2003
9 10/07/2021 Nguyễn Anh Ngữ 5/3/2003
10 10/07/2021 H Lavi Byă 0/0/0
11 10/07/2021 Nguyễn Thành Độ 3/9/2001
12 10/07/2021 Huỳnh Thị Hạnh 10/1/2003
13 10/07/2021 Hoàng Thị Nơi 9/7/2003
14 10/07/2021 Phạm Minh Sang 2/4/2002
15 10/07/2021 Vũ Nguyễn Hồng Diệp 11/4/2002
16 10/07/2021 Đinh Thị Hồng Diễm 21/8/2003
17 10/07/2021 Trần Thị Trà My 13/8/2003
18 10/07/2021 Hoàng Thế Anh 17/3/1999
19 12/06/2021 Lê Văn Hiếu 13/4/2001 Đăk Lăk